Rates

ค่าบริการงานออกแบบประเภทของงาน ขนาด ราคา *
Website Design - 1x,xxx.-
Website Responsive Design - Contact Us
Logo Design - 3,000.-
Company Profile A4 Bi Fold 5,500.-
Company Profile A4 Tri Fold 7,000.-
Company Profile Book (10 Pages +) 1x,xxx.-
Company Profile For Presentation Only ** 8,000.-
Menu / Catalogue - Contact Us
Poster A4 1 Page 1,500.-
Poster A4 2 Page 2,500.-
Poster A3 4,500.-
Brochure A4 Tri Fold 2,500.-
Presentation VDO Presentation / Slideshow Contact Us


*ราคาเริ่มต้น โดยประมาณ
**งานโปรไฟล์ หรืองาน Mock up ที่จัดทำเป็นงานตัวอย่าง สำหรับพรีเซนต์ลูกค้า ไม่ได้สั่งพิมพ์ราคาจะถูกกว่างานออกแบบที่ต้องพิมพ์ ตัวงานพิมพ์จะมีความละเอียด และใช้เวลาทำมากกว่า